Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  TO POD  |  JA WOBEC INNYCH

JA WOBEC INNYCH

„W naszym społeczeństwie jeden przed drugim ma lęk.

Nie tyle boi się drugiego człowieka, ile ma strach, że ten drugi człowiek jest inny.”

Peter Fonda

     Wydawać by się mogło, że świat XXI wieku czasami nie jest światem tolerancyjnych ludzi, bez uprzedzeń i pełnych szacunku dla drugiego człowieka. To stwierdzenie obalili „Mistrzowie życia” z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance. Pod taką nazwą realizujemy całoroczny projekt, który ma na uwadze edukację umiejętności życiowych naszych uczniów. Zadania obejmują pięć modułów – kształcących umiejętności psychospołeczne: ja wobec innych, wobec wyzwań codziennego życia, sztuka porozumiewania się, bez stresu do sukcesu, wiem kim jestem. Celem realizowanego projektu jest rozwijanie umiejętności dla budowania własnego systemu wartości, interpersonalnych, radzenia sobie ze stresem, przewidywania konsekwencji własnych działań i zachowań oraz podejmowania właściwych decyzji, przeciwdziałania dyskryminacji i stereotypom. Tolerancja i akceptacja jest ogromną sztuką, którą warto pielęgnować. Wymaga postawy zaciekawienia, otwartości i dojrzałości. Dlatego w miesiącach wrzesień i październik podczas realizacji pierwszego modułu pt. „Ja wobec innych” uczniowie poznali pojęcie wartości, nazywali wartości życiowe i wyjaśniali ich znaczenie w życiu człowieka. Zwrócili również uwagę na właściwą ocenę zagrożeń wynikających z braku norm społecznych, zasad oraz wychowania w wartościach. Życie w wielokulturowym społeczeństwie zmusza nas poniekąd do uczenia się tolerancji, bez której na co dzień trudno byłoby żyć. Dlatego naszym celem było także zmotywowanie uczniów do kierowania się wartościami i poszanowaniem wobec innych kultur, przekonań, religii, norm społecznych. Zadania projektowe obejmowały kilka istotnych aspektów: różnorodne wizje świata bez wartości, domy inności oraz sposoby przeciwdziałania dyskryminacji i negatywnym stereotypom.

      Pierwszym zadaniem było przedstawienie wizji świata bez norm społecznych, zasad, reguł, w różnych formach. Nauczyciele wychowawcy przeprowadzili innowacyjne warsztaty profilaktyczne dotyczące koleżeństwa, szacunku, uczciwości, odpowiedzialności, tolerancji, odwagi, samodyscypliny, sprawiedliwości, solidarności, mądrości. Istotne jest mieć świadomość, że każdy z nas ma prawo do wolności wyznania, słowa, wypowiadania poglądów i odmiennych przekonań. Kiedy to wprowadzi się w życie, chociażby w najbliższym otoczeniu, będzie ono lepsze i przyjemniejsze.

     W ramach realizacji zadania „Domy inności” każda z klas przygotowała plakat odzwierciedlający kulturę (rasa, wierzenia religijne, ubiór, życie codzienne, znane miejsca turystyczne) na poszczególnych kontynentach. Nasze dzieci teraz już dobrze wiedzą, że tolerancja oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienne od naszych, albo zupełnie z nimi sprzeczne. Przygotowane scenki rodzajowe, plakaty i drama pokazały, że bliski jest nam szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia. Szacunek ten przybiera formy wyrozumiałości i życzliwości dla tego, co nie zawsze musi być naszym udziałem, ale co cieszy się naszą akceptacją.

      W celu przeciwdziałania dyskryminacji i negatywnym stereotypom dzieci stworzyły nietypowe poradniki na temat uprzedzeń w formie rapowania oraz z podkładem muzycznym. Nie zabrakło także prac plastycznych, przedstawienia teatralnego oraz tańca pokazującego świat bez wartości i reguł. Z ciekawością zostały wysłuchane opowiadania dzieci o kulturach innych narodów.

      Dzięki zrealizowanym i zaprezentowanym działaniom szacunek uczniów do otaczającego świata przybiera teraz różnorodne formy wyrozumiałości i życzliwości dla tego, co nie zawsze musi być ich udziałem, ale co cieszy się akceptacją. Najlepszą formą naszej postawy wobec innych jest cierpliwe, konsekwentne i stanowcze dawanie dobrego przykładu. Tylko taka postawa zasługuje na szacunek i podziw. Kluczem do ukształtowania postawy tolerancyjnej jest właściwie kierowana edukacja, umożliwiająca poszanowanie godności ludzkiej. Biorący w niej udział młodzi, kreatywni, otwarci na wszelkie nowości uczniowie są teraz prawdziwymi „twórcami przyszłości”.

Małgorzata Tuz

Grażyna Wawrzyniak

Tomasz Wójtowicz

Foto

Foto

Foto

ZAPRASZAMY DO FOTOGALERII:

http://szkolamoszczanka.pl/portal-menu-8-245.html

 

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 2764989