Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  Aktualności

Realizacja projektu pod nazwą -Zmiana Imienia Szkoły

PROCEDURA WYBORU PATRONA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W MOSZCZANCE

PROCEDURA WYBORU PATRONA

Opis działań podjętych w celu realizacji projektu pod nazwą

 „Zmiana  Imienia Szkoły”

 1. Powołanie zespołu do przeprowadzenia kampanii mającej na celu wybór patrona szkoły.
 2. Opracowanie regulaminu wyboru patrona szkoły.
 3. Ustalenie procedury wyboru patrona.

 

 1. Powołanie zespołu koordynującego do przeprowadzenia kampanii mającej na celu wybór patrona szkoły.

Zadaniem zespołu jest koordynowanie działań podjętych w szkole, mających na celu wybór patrona oraz opracowanie harmonogramu tych działań i ustalenie etapów realizacji projektu pod nazwą „Zmiana Imienia  Szkoły”

W skład zespołu wchodzą:

 • Grażyna Wawrzyniak – koordynator
 • Bogusława Hawron
 • Tomasz Wójtowicz
 • Edyta Worożańska
 • Anna Włodarczyk
 • Brygida Nowak

      Z urzędu dyrektor Marzena Kędra

 1. Regulamin wyboru patrona szkoły.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Moszczance to placówka z ponad 65- letnią tradycją i wieloma osiągnięciami.  Poprzez zmianę imienia szkoła:

 • Uzyskuje swoistą indywidualną tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół
 • Promuje osobę patrona, jego postawę życiową  i dokonania
 • Może oprzeć swoje działania wychowawcze na wartościach potwierdzonych życiem i działalnością patrona i ogólnie uznawanych przez społeczność
 • Wzbogaca swoją obrzędowość związaną z patronem.

Wybór patrona to sprawa najwyższej wagi. Nie może to być wybór przypadkowy, nieuzasadniony. Kampania musi być przeprowadzona w sposób przemyślany i kontrolowany.

Przy wyborze społeczność szkolna (rodzice, uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły) muszą kierować się rangą szkoły i rolą jaką odgrywa w środowisku. Imię szkoły powinno nawiązywać do historii lub współczesności regionu lub Polski, osiągnięć, ważnych kart historii lub zamiarów na przyszłość. Tylko aktywny udział i poważne podejście do sprawy wyboru patrona przez społeczność szkolną gwarantuje dumę i satysfakcję, z jaką przez lata będziemy nosili imię wybrane przez nas.

Zasady:

 • W wyborze bierze udział cała społeczność szkoły (uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły).
 • Wszyscy realizujemy projekt pod nazwą „Zmiana Imienia  Szkoły”
 • Terminy realizacji poszczególnych etapów wyboru patrona ustala zespół  koordynujący w porozumieniu z dyrektorką.
 • Dyrektor w porozumieniu z zespołem koordynującym wyznacza osoby odpowiedzialne za realizację zadań szczegółowych.
 • Dyrektor kontroluje sprawny przebieg poszczególnych etapów i rozlicza odpowiedzialnych za ich realizację.
 • Protokoły z realizacji projektu „Zmiana Imienia Szkoły” wraz z propozycją imienia dla szkoły wyłonioną  drogą wyborów oraz wniosek o nadanie szkole imienia zostaną skierowane do organu prowadzącego .
 • Szkoła oczekuje na werdykt Władz Miasta.

 

 1. Procedura wyboru patrona

 

 • W procesie wyboru imienia uczestniczą nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, rodzice i uczniowie.
 • Każda społeczność przedstawia swoich kandydatów.
 • Nad przebiegiem wyboru patrona przez rodziców czuwa dyrektor, zespół koordynujący oraz przewodniczący Rady Rodziców.
 • Nad wyborem kandydatów na patrona szkoły przez uczniów czuwają wychowawcy klas, Samorząd Uczniowski pod kierunkiem opiekuna pani Małgorzaty Gibek.
 • Propozycje zgłaszane przez nauczycieli, pracowników i  rodziców  gromadzi  pani Anna Włodarczyk.
 • Wybory są trzyetapowe.

 

 

ETAP I   od 20 lutego 2012r.

Wybory kandydata na patrona przez uczniów

Wychowawcy przeprowadzą lekcje wychowawcze na temat: W poszukiwaniu autorytetu; kto może być patronem szkoły? Zespół koordynujący będzie prowadził kampanię reklamującą akcje wybierania kandydatów na patrona szkoły. Na godzinach wychowawczych odbędą się dyskusje, prezentacje kandydatów na patrona szkoły. Uczniowie każdej klasy do 9.03.2012r. wytypują jednego kandydata, który uzyskał największą ilość głosów w głosowaniu klasowym. Przewodniczący klas sporządzi protokół z głosowania (formularz protokołu przygotuje Zespół koordynujący). Wyniki głosowania klas zgromadzi  koordynator,  wyniki zostaną ogłoszone 13.03.2012r. na apelu szkolnymi i zamieszczone na tablicy ogłoszeń. W dniu 20.03.2012r. odbędą się wewnątrzszkolne wybory uczniów wyłaniające dwóch kandydatów na patrona, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Za przeprowadzenie głosowania uczniów odpowiedzialni wychowawcy klas i koordynator, która sporządzi również protokół z przeprowadzonego głosowania.

Wybory kandydata na patrona przez nauczycieli i pracowników

Na zebraniach zespołów nauczycielskich do dnia 13.03.2012r. pod kierunkiem przewodniczących przedstawione zostaną kandydatury z wyczerpującym uzasadnieniem. Drogą głosowania, większością głosów, każdy zespół wytypuje jedną propozycję. Jeżeli taką samą liczbę głosów uzyska kilku kandydatów, głosowanie zostanie powtórzone. Protokół z wyborów w zespole sporządzi przewodniczący. Zostanie sporządzona lista z propozycją kandydatów zespołów oraz dyrektora szkoły i wywieszona w pokoju nauczycielskim – odpowiedzialny: koordynator. Propozycje wybranych kandydatów z uzasadnieniem zostaną przedstawione na specjalnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej do 17.03.2012r. i tego dnia odbędą się wybory jednego kandydata nauczycieli i pracowników. Za przeprowadzenie głosowania nauczycieli odpowiedzialni przewodniczący zespołów nauczycieli, a pracowników obsługi odpowiada Brygida Nowak.  Komisja skrutacyjna przeliczy głosy i sporządzi protokół z wyborów, wskazując jednego kandydata, który uzyskał przewagę większością głosów i umieści wyniki na tablicy ogłoszeń.

 

 

Wybory kandydata na patrona przez rodziców

Pani Izabela Czabaj jest odpowiedzialna za umieszczenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej szkoły informacji o realizacji przez szkołę projektu „Zmiana Imienia Szkoły”. Na najbliższym zebraniu Rady Rodziców odbędzie się dyskusja nad wyborem imienia. Zebrane zostaną najciekawsze propozycje z uzasadnieniem. Następnie drogą głosowania wybrany zostanie jeden kandydat. Odpowiedzialną za przeprowadzenie głosowania jest  Przewodnicząca Rady Rodziców i koordynator – G. Wawrzyniak. Komisja skrutacyjna przeliczy głosy i sporządzi protokół z wyborów, wskazując jednego kandydata, który uzyskał przewagę większością głosów , wyniki umieści  na tablicy ogłoszeń.

                                                          

ETAP II   21. 03.2012 - 13.04.2012r

Prezentacja kandydatów

Zespół koordynujący we współpracy z wychowawcami i Samorządem Uczniowskim przygotuje prezentacje na forum szkoły kandydatów wybranych przez rodziców (1), nauczycieli i pracowników (1) oraz uczniów (2). Uczniowie pod opieką wychowawców przygotują plakaty informacyjne i gazetki w salach i na korytarzach, nauczyciele wygłoszą prelekcje oraz przeprowadzą lekcje wychowawcze. Działania te mają przybliżyć całej społeczności szkolnej sylwetki kandydatów na patrona.

Ogólnoszkolne wybory

W dniu 17.04.2012r. odbędą się ogólnoszkolne, tajne wybory patrona szkoły. Uczestniczyć w nich będą uczniowie, nauczyciele, pracownicy i  rodzice.  Karty do głosowania przygotuje zespół koordynujący. Nad procedurą głosowania czuwać będzie Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem i zespół koordynujący. Wszyscy uprawnieni do głosowania będą oddawać głosy do przygotowanej urny w holu szkoły.

Wybór patrona

Drogą tajnego głosowania wybrany zostanie ten kandydat, który uzyska zdecydowaną większość głosów. Przeliczeniem głosów i sporządzeniem protokołu z wyborów zajmie się komisja skrutacyjna w składzie: dyrektor, koordynator projektu, przewodniczący Rady Rodziców i przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Jeżeli taką samą lub zbliżoną liczbę głosów uzyska kilku kandydatów, głosowanie zostanie powtórzone. Spośród kandydatur z największą ilością głosów wybrany zostanie jeden, który uzyska najwięcej głosów.

 

 

ETAP III   Od 18.04.2012r.

Przygotowanie wniosku o zmianę szkole  imienia

Po przeprowadzeniu głosowania i publicznym ogłoszeniu wyniku wyborów patrona, dyrektor sporządzi protokół z realizacji projektu „Zmiana Imienia Szkoły”. Dokument ten zostanie przekazany do Burmistrza Gminy Prudnik. Znajdzie się w nim także wyczerpująca prezentacja sylwetki patrona i uzasadnienie zmiany i wyboru imienia opracowane przez zespół koordynujący.

 

Poznajemy patrona szkoły

Po dokonaniu wyboru patrona w szkole będzie realizowane zadanie: ,,Poznajemy  patrona szkoły”. Realizacja tego zadania ma na celu przybliżenie postaci patrona. Szczegółowy plan działań zostanie ustalony po ogłoszeniu wyniku wyborów, ponieważ musi on uwzględniać dokonania wybranej osoby/instytucji.

Kampania informacyjna

Realizacji projektu, którego celem jest wybranie i poznanie patrona szkoły towarzyszyć będzie przez cały czas trwania akcja informacyjna. We wszystkich salach, na korytarzu  wyeksponowane zostaną gazetki i plakaty. Nad ich aktualizacją czuwać będzie zespół koordynujący. Harmonogram działań oraz inne związane z projektem informacje będą dostępne na internetowej stronie szkoły.

Uroczystość nadania imienia

Scenariusz uroczystości nadania nowego imienia zostanie opracowany po akceptacji naszego wniosku przez  organ prowadzący szkołę.

 

Procedurę wyboru patrona opracowała dyrektor szkoły Marzena Kędra

Podstawy prawne  nadania imienia szkole:

 1. § 1 ust. 4 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej, stanowiącego załącznik Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61,poz.624 z późniejszymi zmianami)
 2. art. 7 ust. 1 pkt.8 i art.18 ust 2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr142 poz. 1591 tekst jednolity)

Powrót

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 2234560