Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  Aktualności

?Freinetowcy są wśród nas?

Zestawienie wyników ankiety dotyczącej zadania: ?Freinetowcy są wśród nas? wykonanego w miesiącu październiku.

Po przeprowadzonej ankiecie SU dokonał analizy udzielonych odpowiedzi oraz wyciągnął wnioski

Zestawienie wyników ankiety dotyczącej zadania: „Freinetowcy są wśród nas” wykonanego w miesiącu październiku.

Ankieta skierowana była do nauczycieli i składała się z 7 pytań, na które udzielono następujących odpowiedzi:

 1. Czy czujesz się freinetowcem? (jeśli TAK – dlaczego?, jeśli NIE – dlaczego?)

Udzielone odpowiedzi:

 • Raczej nie,
 • Nie do końca ze względu na charakter prowadzonych przeze mnie zajęć,
 • Raczej nie, chociaż zawsze staram się słuchać ucznia i mam na uwadze jego dobro,
 • Tak,
 • Uważam że nie posiadam dostatecznej wiedzy na temat technik Freineta. Moja wiedza oparta jest na samodzielnym studiowaniu publikacji na ten temat,
 • Tak, gdyż bliska jest mi pedagogika C. Freineta,
 • Tak, ponieważ stawiam na dobro dziecka na pierwszym miejscu i pracuję technikami tego pedagoga,

 

 1. Kto według Ciebie może być freinetowcem?

Udzielone odpowiedzi:

 • Nauczyciel twórczy, poszukujący, aktywny, otwarty na wszystko co nowe,
 • Osoba twórcza, szanująca zdanie uczniów, szukająca niekonwencjonalnych rozwiązań,
 • Człowiek wewnętrznie wolny i pokorny wobec siebie,
 • Osoba,  która posiada niezbędną wiedzę merytoryczną i metodyczną w tym zakresie,
 • Każdy, kto chce odejść od tradycyjnego nauczania,
 • Osoba, która nie ogranicza się tylko do pracy w szkole, społecznik przez duże „S”,
 • Osoba otwarta na zmiany, kochająca dzieci, stosująca różnorodne metody i formy pracy,
 • Społecznik, fascynujący się nowym.

                                                    

 1. Jakimi cechami powinna charakteryzować się osoba, która popiera myśli pedagogiczne Celestyna Freineta?

Udzielone odpowiedzi:

 • Osoba o otwartym umyśle, poszukująca, przystosowująca swoje metody i techniki pracy do uwarunkowań,
 • Otwartością, służy pomocą, konsekwentna w działaniu stosuje urozmaicone formy i metody pracy, stawia sytuacje problemowe,
 • Kreatywna, przedsiębiorcza, sprawiedliwa, stosuje różnorodne metody i formy pracy,
 • Otwartość, spontaniczność, ciekawość świata,
 • Powinna być otwarta, twórcza, kreatywna, z bogatą osobowością, poszukująca nowych rozwiązań i metod pracy z dzieckiem,
 • Osoba wrażliwa, otwarta, ciekawa.
 1. Jakie metody i techniki pracy stosuje freinetowiec?

Udzielone odpowiedzi:

 • Doświadczenia poszukujące, swobodna twórczość uczniów, sprawność, fiszki,
 • Swobodny tekst, gazetka szkolna, korespondencja międzyszkolna, ekspresja plastyczna i muzyczna,
 • Wszystkie znane mi metody dostosowane do wieku i potrzeb rozwojowych uczniów oraz realizowanych zagadnień programowych,
 • Sprawności,
 • Tekst, ekspresja plastyczna
 • Nie lubię słowa „freinetowiec”

 

 1. W jaki sposób freinetowiec może wpłynąć na jakość nauczania i sposoby kształcenia uczniów?

Udzielone odpowiedzi:

 • Stosuje techniki freineta,
 • Wspomaga naturalną aktywność dziecka, stwarza warunki do spontanicznego podejmowania działań we wszystkich sferach aktywności własnej dziecka,
 • Swoja wolnością wewnętrzną – wyzwala wolność w innych,
 • Uatrakcyjnianie zajęć, rozwijanie samorządności,
 • Uatrakcyjnia nauczanie, uczy samodzielności i samorządności,
 •  
 1. Jakie założenia pedagogiki Freineta stosujesz w swojej pracy?
 • Praktycznie wszystkie,
 • Nie ma podziału na dydaktykę i wychowanie,
 • Pracuje z dziećmi o różnych możliwościach,
 • Najważniejszy jest rozwój osobowościowy dziecka,
 • Prawa dziecka, szacunek, stosuje na zajęciach metody i techniki Freineta,
 • Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami,
 • Twórczość, samorozwój dziecka, nauczanie przez zabawę, samorządność,
 • Ekspresja twórcza, pozwalanie dzieciom stać się odkrywcami świata,
 • Każdy może odnieść jakiś sukces, gdyż jest dobry w jakiejś dziedzinie,
 • Stosuję fiszki autokreatywne, gazetkę szkolną,
 • Nie zmuszanie do pracy, traktowanie dziecka na równi z dorosłymi,

 

 1. Jakie zalety dostrzegasz stosując w nauczaniu pedagogikę Celestyna Freineta?

Udzielone odpowiedzi:

 • Umiejętność rozwiązania problemów, podejmowanie wyzwań, samozadowolenie, rozwijanie uzdolnień,
 • Dzieci łatwiej komunikują się ze sobą i z innymi, nie mają problemów z wyrażaniem własnych myśli, ujawniają własne zainteresowania,
 • Dzieci swobodnie wyrażają swoje myśli w mowie i piśmie,
 • Każde dziecko znajduje coś ciekawego dla siebie,
 • Samodzielne zgłębianie wiedzy, wyrażanie własnych potrzeb, kreatywności,
 • Wyzwalanie w uczniach kreatywności w działaniu i tworzeniu,
 • Nauczanie przez zabawę, samorządność, umiejętność rozwiązywania problemów,
 • Dzieci są szczęśliwe, chętne do pracy i nauki,
 • Jest to pedagogika oparta na tzw. zdrowym rozsądku dlatego jest „efektywna”.

 

Wnioski po przeprowadzeniu ankiety:

 • Większość nauczycieli czuje się freinetowcem, ponieważ stawia na dobro dziecka, niektórzy ze względu na charakter prowadzonych zajęć uważają że nie są freinetowcami,
 • Wg nauczycieli freinetowcem jest osoba twórcza, aktywna, poszukującą, otwarta na zmiany i stosująca różnorodne metody i techniki pracy, a także chcąca odejść od tradycyjnego nauczania,
 • Osoba popierająca myśli pedagogiczne C.Freineta jest twórcza, kreatywna, otwarta i ciekawa świata,
 • Wśród wymienionych metod i technik pracy nauczyciele wymieniają fiszki autokreatywne, swobodna ekspresja, gazetka szkolna, korespondencja  międzyszkolna, sprawności,
 • Poprzez wspomaganie rozwoju dziecka, uatrakcyjnianie zajęć, wprowadzanie samorządności czy stwarzanie warunków do aktywności dziecka freinetowiec wpływa na jakość nauczania i efektywność kształcenia,
 • Nauczyciele wymieniają większość założeń pedagogiki Freineta, które stosują w swojej pracy,
 • Wśród wymienianych zalet w stosowaniu w nauczaniu pedagogiki C.Freineta nauczyciele wymieniają m.in.  rozwijanie uzdolnień wśród uczniów, samodzielne zgłębianie wiedzy, chęć do pracy i nauki, czy możliwość znalezienia przez każde dziecko ciekawego coś dla siebie,

Wniosek końcowy:

Z przeprowadzonej ankiety wynika że „freinetowcy są wśród nas”, ponieważ ankietowani nauczyciele znają założenia tej pedagogiki, stosują różnorodne metody w swojej pracy, czują się freinetowcami i to uzasadniają oraz zauważają zalety stosowania tej pedagogiki w nauczaniu.

                                                                                                Tomasz Wójtowicz

Powrót

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 4192435