Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  LOWE - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Prudnik

LOWE - Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Prudnik

Został powołany uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2020 r. W LOWE wykorzystuje się potencjał i zasoby Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Moszczance tak, aby zachęcić społeczność zamieszkałą w Gminie Prudnik do włączenia się w podejmowanie różnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i społecznym. Zakres i formy działań aktywizujących podejmowanych w LOWE były zróżnicowane i dostosowane do zidentyfikowanych problemów środowiska lokalnego. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 207.000 zł i obejmuje grupę 200 dorosłych osób o utrudnionym dostępie do edukacji i w trudnej sytuacji życiowej. Przedsięwzięcie odbywało się w ramach projektu „Familijne LOWE” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w programie Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

W działaniach zastosowano różnorodne formy edukacji dopasowane do grup szkoleniowych.
Zorganizowano i przeprowadzono cykl warsztatów z wykorzystaniem różnych form przekazu, tj. prezentacji multimedialnych, ćwiczeń, jak również stosowanie pracy w grupach, wymianę doświadczeń, wzajemne uczenie się w grupach samokształceniowych, dyskusje czy prelekcje. Zajęcia w formie warsztatów: komputerowych, teatralnych, kulinarnych, języka angielskiego i niemieckiego, tanecznych, pierwszej pomocy, aerobiku, podnoszenia kompetencji rodzicielskich dotyczyły nabycia kluczowych kompetencji językowych, cyfrowych, społecznych, obywatelskich, a także były związane z inicjatywnością i przedsiębiorczością oraz świadomością i ekspresja kulturową. „Uczestnicy warsztatów teatralnych rozwinęli kompetencje społeczne i interpersonalne, przełamali nieśmiałość, lęk przed wystąpieniami publicznymi, nabrali pewności siebie. Poprawili dykcję oraz pamięć. Stali się bardziej wrażliwi i kreatywni. Zyskali większą swobodę w wyrażaniu opinii na forum publicznym” – twierdzi Małgorzata Żuk, animatorka warsztatów teatralnych. Nowe, twórcze doświadczenia pozwoliły uczestnikom dwa razy w tygodniu oderwać się od niełatwej aktualnie codzienności. Na zajęciach Agaty Bobowskiej – specjalisty pielęgniarstwa ratunkowego, uczestnicy wzbogacili swoją wiedzę medyczną, aby móc odpowiednio reagować w sytuacjach, w których zagrożone  jest  zdrowie i życie ludzkie. Pozytywna energia, oderwanie od powagi codzienności, budowanie świadomości własnego ciała, możliwość zwiększenia sprawności i poprawy koordynacji odbywały się dla wszystkich par pragnących bawić się tańcem i wyróżniać się na parkiecie podczas imprez tanecznych pod czujnym okiem Daniela Purzyckiego. W trakcie zajęć nie zabrakło salsy, samby, walczyka, czy samby disco. Warsztaty oparte na ciągłych treningach umiejętności wychowawczych, które wcale nie są łatwe, bo wymagają od uczestników samodyscypliny, wczuwania się w role dziecka, ich myślenia a na koniec znalezienia skutecznego środka w celu osiągnięcia zamierzonego celu przeprowadziła Grażyna Wawrzyniak. Aktywność fizyczna musi być podejmowana świadomie, dobrowolnie i z wielkim entuzjazmem, czego doświadczyli uczestnicy „Aerobiku pod chmurką” wraz z prowadzącą Martą Borko – Ciesielską. O kulinarną podróż po wielu zakątkach świata zadbała Małgorzata Zaworska, która wraz z grupą warsztatów kulinarnych rozwijała kuchenne umiejętności, co kończyło się degustacją przygotowanych potraw. Bezpiecznego i odpowiedzialnego podejścia do korzystania z narzędzi cyfrowych oraz podstawowych umiejętności dotyczących obsługi komputera  uczył Tomasz Wójtowicz – animator zajęć „Nowoczesne technologie komputerowe”. Nauka języków obcych należy do tych dziedzin, które wymagają ciągłej i systematycznej pracy. Uczestnicy kursu języka angielskiego, prowadzonego przez Małgorzatę Gibek oraz kursu języka niemieckiego, wraz z prowadzącą Emilią Wilińską mieli możliwość zdobycia podstawowej wiedzy i umiejętności językowych, które pozwolą im na komunikację w prostych sytuacjach życiowych. Dominującą metodą podczas zajęć była metoda komunikacyjna, dlatego układanie i odgrywanie dialogów stały się nieodłącznym elementem spotkań.

Utworzone LOWE stało się miejscem, gdzie nabyto i rozwinięto różne kompetencje, które mogą być wykorzystane np. w poprawianiu relacji w rodzinie, otwieraniu nowych ścieżek wyprowadzających z wykluczenia społecznego, czy nawiązywaniu nowych kontaktów społecznych. Przeprowadzone zajęcia dały mieszkańcom Gminy Prudnik możliwość poszerzenia horyzontów, a przede wszystkim nabycia nowych umiejętności. Dorośli wykorzystali szansę udziału w bezpłatnym projekcie, w trakcie działań mieli różne możliwości rozwoju, w zależności od ich stopnia zaawansowania.

W ramach działania LOWE przeprowadzono dodatkowe zadania: adaptację pracowni komputerowo – językowej do potrzeb projektu – zakup 15 laptopów oraz 5 robotów do kodowania, zakup stolików i krzeseł oraz siłowni na zewnątrz, zakup rekwizytów na warsztaty teatralne oraz materiałów na warsztaty kulinarne, zestawy pomocy dydaktycznych do nauki języków obcych,  5 wyjazdów edukacyjnych po zakątkach Opolszczyzny: Krasiejów, Opole, Moszna, Góra Św. Anny, Brzeg oraz 2 wyjazdy grupy teatralnej do Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

W szkole utworzono Biuro Kariery Zawodowej, którego zadaniem jest wspieranie dorosłych w działaniach organizowanych przez lokalną społeczność oraz wyznaczanie nowych kierunków edukacji pozaformalnej dla uczniów, ich rodziców oraz opiekunów.

Całość projektu została podsumowana 28 sierpnia br. festynem – Świętem Rodziny, będącym spotkaniem wielopokoleniowym, służącym nawiązywaniu nowych kontaktów społecznych, poprawianiu relacji w rodzinie  i poszukiwaniu wielu, nieznanych dotąd ścieżek.

Małgorzata Tuz – Koordynator LOWE w Gminie Prudnik

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 4482483