Strona główna       |        Napisz do nas

Tutaj jesteś: strona główna  |  Partnerzy i sponsorzy  |  POLSKIE STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW PEDAGOGIKI C. FREINETA

POLSKIE STOWARZYSZENIE ANIMATORÓW PEDAGOGIKI C. FREINETA

 • FESTIWAL KREATYWNOŚCI

  1. W dniach od 14 do 16 listopada 2008 r. w naszej szkole pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego odbywała się Ogólnopolska Konferencja „Festiwal Kreatywności”.
   Konferencja odbywała się w ramach realizowanego projektu „Strefa Kreatna – Moszczanka”, finansowanego ze środków Samorządu Województwa Opolskiego. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele z całej Polski.
   Gościem honorowym był Michel Mulat – Prezydent Międzynarodowego Ruchu Nowoczesnej Szkoły, pomysłodawca i założyciel „wirtualnych klas”.
   To właśnie w naszej szkole powstała pierwsza w Polsce „wirtualna klasa”.
 • ŚLADAMI TOŻSAMOŚCI KU PRZYSZŁOŚCI
  1. Ogólnopolska Konferencja finansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Śladami tożsamości ku przyszłości”. Wykłady i warsztaty prowadzili animatorzy Stowarzysze- nia. W konferencji uczestniczyli nauczyciele z Gdańska, Ostrołęki, Warszawy, Wrocławia, Bydgoszczy, Krakowa, Opola, Prudnika, Katowic, Raciborza.
 • WSPÓŁDZIAŁANIE RODZINY I SZKOŁY NAD KSZTAŁTOWANIEM UNIWERSALNYCH WARTOŚCI
  1. Seminarium metodyczne finansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
   „Współdziałanie rodziny i szkoły nad kształtowaniem uniwersalnych wartości”
   Wykłady i warsztaty wraz z prezentacją „dobrej praktyki” w trzech grupach prowadzili nauczyciele-animatorzy Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki C. Freineta.
   W seminarium wzięli udział studenci, nauczyciele z Katowic, Gliwic, Opola, Prudnika, Brzegu.

„Moim laboratorium jest dziecko”

W dniach od 30 września do 2 października w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Moszczance odbywała się ogólnopolska konferencja „Moim laboratorium jest dziecko”.

 Organizatorem konferencji było Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki C. Freineta oraz szkoła w Moszczance. Patronat honorowy objął pan Józef Sebesta – Marszałek Województwa Opolskiego. Patronat medialny „Życie szkoły”- ogólnopolskie czasopismo pedagogiczne dla nauczycieli oraz „Tygodnik Prudnicki”.

Celem konferencji było upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych inspirowanych pedagogiką C. Freineta, które mają zmierzać do ulepszania jakości pracy szkoły.

W konferencji uczestniczyło 80 nauczycieli, którzy przybyli z Pomorza, Podlasia, Mazur, Mazowsza, Wielkopolski, Dolnego Śląska, Małopolski, Śląska i Opolszczyzny.

 

W konferencji uczestniczyli - Janina Okrągły – posłanka na Sejm RP, Artur Rolka- asystent Marszałka Województwa, Franciszek Fejdych – burmistrz Prudnika, Maria Strońska – dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku, partnerzy – pracownicy naukowi z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, dyrektorzy szkół, sołtys i  Rada Rodziców. 

Wykład „Edukacja do współbycia i współdziałania” wygłosiła prof. dr hab. Gabriela Kapica. Pani profesor w wykładzie rozważała: Homo cooperativus - wizja człowieka współdziałającego;  Teoretyczne aspekty idei współbycia i współdziałania; Proces kształtowania kompetencji kooperatywnych  dzieci i  młodzieży - praktyczne  odniesienia.  Wykład spotkał się z żywym zainteresowaniem, podjęto dyskusję o kapitale społecznym i społeczeństwie obywatelskim. Wszyscy zebrani zgodnie

przyznali, że patologiczny indywidualizm uniemożliwia stworzenie
wspólnoty  obywateli, prowadzi do braku otwartości, zaufania  oraz  szacunku dla innych. Oznacza również niechęć i coraz mniejsze dążenie  do zrzeszania się, kooperowania i współdziałania, wzbudza  zawiść, antypatię, nieżyczliwość oraz brak poszanowania dla wspólnego dobra.

Edukacja  obywatelska powinna stwarzać  uczniom  możliwości dojrzewania  społecznego. Powinna uwrażliwiać na problemy i potrzeby  innych ludzi oraz społeczności lokalnej. Przygotowywać do roli  aktywnego  oraz odpowiedzialnego obywatela oraz wdrażać do współbycia, współpracy  i współdziałania.

 

Podczas konferencji odbywały się również zajęcia praktyczne – warsztatowe, które prowadzili animatorzy PSAPCF (K. Piwko, G. Kasprzak-Magiera), nauczycielki ze szkoły w Moszczance (E. Bury, B. Hawron wraz z uczniem Michałem Górskim, A. Niedbalska, M. Żuk, G. Wawrzyniak wraz z rodzicami, M. Kędra) oraz doradca metodyczny M. Ruzik. Warsztaty odbyły się na poniższe tematy:

Ponadto konferencja była również okazją do promocji książki „Włączanie rodziców w edukację dzieci”, która wydało Polskie Stowarzyszenie animatorów Pedagogiki C. Freineta oraz Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance.

W pierwszej części zamieszczono odpowiedzieć na pytanie jakie role, zakres odpowiedzialności i mechanizmy komunikacji między rodzicami a szkołą warto stworzyć, aby budować klimat demokracji obywatelskiej w szkole. W drugiej części zaprezentowano doświadczenia rodziców i nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance, które są przykładem - jak rodzice stanowią dopełnienie dla swoich dzieci w procesie ich edukacji. Dzięki ich zaangażowaniu szkoła stała się miejscem współpracy, wspólnych działań, które tworzą nową jakość edukacji.

W sobotni wieczór wszyscy uczestnicy konferencji zwiedzali Muzeum Ziemi Prudnickiej oraz mieli okazję wysłuchać opowiadania pani dyrektor Urszuli Rzepieli o dziejach Ziemi Prudnickiej

Skok do góry

WebinspiracjeAdmnistracja serwerowa i utrzymanie serwisu
Webinspiracje - Agencja Internaktywna - Stanisław Stadnicki
Licznik odwiedzin: 3971520